Életek és történetek egy letűnt világból

blog-img-10

Életek és történetek egy letűnt világból. Egy 20. századi papi életút mikrotörténeti rekonstrukciója. Scientia kiadó, Kolozsvár, 2022. pp. 238.

 

 

Bevezetés

 

Mindannyiunknak vannak történeteink, amelyeket írásban, szóban vagy más formában megfogalmazunk és forgalmazunk az életünk során. Ez itt a Kind Mihály[1] története, amelyet a maga által ránk hagyott iratokból ismerünk meg. Egy pap története, aki csak ember akart lenni – ahogy ő maga fogalmazott saját magáról. Az ő története azonban egy kicsit az enyém is lett, mióta megismertem, hiszen kicsit másképp szól az én történetem is azóta, hogy megismertem az övét. Ez a könyv Mihály történeteit próbálja átmenteni arról a jó néhány papírosról, amelyen ő az utókorra hagyta ezeket.

Kind Mihály 1916–1997 között élt, de a története csak a 21. században bukkant elő, amikor előkerültek az iratai. Ekkor, 2013-ban derült ki az, hogy fennmaradt egy több mint 2400 darabból álló tekintélyes iratanyag, amelyet Mihály az élete során gyűjtött össze és hagyott az utókorra. Az antropológusok szívesen vesznek kezükbe korábbi időkből származó iratokat, mivel ezeket ugyanúgy idegen kultúrák lenyomatainak tekintik, mint azokat az adatokat, amelyeket egzotikusnak számító világokban gyűjtenek össze, saját kultúrájuktól térben távolodva el. Az utazás, amelyet ilyenkor teszünk, ugyancsak antropológiai utazás, ám ez immár nem térben, hanem időben történik. Számomra ezek az iratok időbeli utazást jelentettek egy mára már letűnt világ kultúrájába.

Ezeknek az iratoknak a története átnyúlik a 21. századra, hiszen ebből a perspektívából tekintünk vissza az iratok által keretezett korszakra. Amikor a kutató kézbe vesz egy ilyen anyagot, még nem tudja, hogy miről szól ez az iratcsomó, nem ismeri a szereplőket, a köztük levő viszonyokat. Olyan ez, mintha egy 2400 darabból álló puzzle-t találtunk volna, és ezek a darabkák egy nagy-nagy zsákban lennének, összekeverve. Minden puzzle-darabka beszél valamiről, egyik rövidebb, másik hosszabb történetet ad elő, egyik a történet elejéről, a következő a végéről beszél, ám igazán értelme az egésznek csak akkor lesz, ha megtaláljuk a nagy kirakósban az egyes darabkák helyét. Ezért aztán az ilyen kutatások időigényesnek bizonyulnak, de hat év után kezd látszani a teljes kép, hogy a puzzle példájánál maradjunk.

A jelenünkben élő kelet-európai közösségek számára a 20. század világa meglehetősen távolinak tűnhet, nem pusztán az eltelt idő, hanem az időközben történt rendszerváltás miatt is, és nem utolsósorban az azóta bekövetkezett technikai és információs robbanás okán, hiszen mindezek a fejlemények teljesen átalakították azt a kultúrát, amelyet a 20. század ránk hagyott.

A könyvünk főszereplője szinte teljesen végigélte a 20. századot, és megélte az 1989-es fordulatot is. Látta kibontakozni 1990-ben azt az új világot, amelyről korábban csak álmodni lehetett Romániában. Látta az informatikai átalakulás kezdeteit, látta az első, magánkézbe került számítógépeket, kapott számítógépen írt, majd a számtógéphez kapcsolt nyomtatón kinyomtatott levelet is, ám ő maga már nem használta ezt a technológiát. Ő az írógép korszakának gyermeke volt.

Az általa hátrahagyott írásos anyag a maga nemében ritkaságnak számít: több mint 2400 irat maradt fenn utána, ennyit tett félre az élete során. Az iratok egy részét a levelezése teszi ki. A néprajzi és antropológiai szakirodalom számos olyan elemzést ismer, amelyek levelezésekre vonatkoznak.[2] De a kutatók jól tudják azt is, hogy szinte lehetetlen összegyűjteni egy személy által küldött leveleket, ezért az elemzések többnyire csak azokra a levelekre alapoznak, amelyeket egy adott személy kapott másoktól. A jelen kötet hátterét képező anyagnak a különlegessége éppen abból fakad, hogy itt nem csak a saját maga által kapott levelek maradtak meg, hanem a maga által írt levelek is. Mihály ugyanis kiterjedt levelezést folytatott, és írógéppel írta a leveleit. Hamar rájött arra, hogy az indigó milyen nagy segítségére lehet: egy idő után rászokott arra, hogy indigó használatával minden levelet két példányban készített el, az eredetit elküldte, a másolati példányt azonban megtartotta magának. A levelek után az iratok legnagyobb részét a saját hétköznapi feljegyzései jelentik. Mihály időnként leült az írógépe elé, befűzött egy lapot az írógépbe, és elmesélte az előző időszak eseményeit. Ezen kívül félretett minden papíralapú iratot: okleveleket, igazolásokat, a felmenői anyakönyvi kivonatát, autóvezetői engedélyt, diákigazolványt, számlát, nyugtát, piszkozatokat.

A 2400 irat a mennyiségét tekintve bizonyos értelemben nagyon sok: ritkán fordul elő az, hogy ebből a korszakból, hasonló társadalmi helyzetű személytől ekkora iratanyaggal rendelkezzünk. Bizonyos értelemben azonban kevés, hiszen még így sem tudjuk szorosan követni a történéseket. A főszereplőnk ugyanis olykor abbahagyta az írást, és ezekből az időszakokból ritkább a forrásanyag: volt, amikor azért hallgatott, mert sok egyéb munkája volt, például amikor építkezett, felújított, ő maga is mondja, hogy azért nem írt, mert szívesebben végezte a fizikai munkát. Máskor azonban csak visszahúzódott egy időre: nem készített jegyzeteket, leveleket sem írt, csak ha muszáj volt, miközben nagyobb munka nem tartotta vissza az írástól. Ezért van az, hogy az ismereteink is egyenlőtlenül oszlanak el az egyes időszakokat illetően.

A kutatás eredményeképp három kiadványt terveztem közzétenni: az anyag elemzését, az iratok leírását, illetve a főszereplő és családja történetének a bemutatását. Ez a kötet a kutatói feldolgozási folyamat harmadik, befejező része. Az első rész eredményeként az antropológiai elemzést készítettem el és adtam közre,[3] a második részben pedig az iratok antropológiai leírását.[4] Jelen kötet a harmadik kiadvány a sorban, amely a főszereplőnk és a szülei, testvérei által alkotott család történetét tartalmazza azon iratokból kiindulva, amelyeket ők maguk ránk hagytak.

De miért is érdemes megismerni a Mihály – vagy bárki más – történetét? Elsősorban azért, mert minden, amit maga után hagyott, tulajdonképpen történet, történettöredék, amellyel a saját kulturális miliőjéről beszél. A történeteket mesélő emberre már régen felfigyeltek a társadalomtudományok. A homo narrans fogalmáról gondolkodva Keszeg Vilmos mutatott rá arra, hogy mindennek, ami körülöttünk van, története van.[5] A történeteinket újra és újra elmesélve határozzuk meg azt, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, melyek az eredményeink, melyek a terveink, merre megyünk. A mi főszereplőnknek, Mihálynak nem volt társadalomtudományi képzettsége, ám valahogy mégis ösztönösen a tudatában volt annak, hogy milyen fontos szerepe lehet a történetek feljegyzésének, rögzítésének – olyannyira, hogy sajnált minden eseményt, minden gondolatot, amelyet nem tudott rögzíteni, hiszen tudta, hogy ezzel az végleg elillan. Mintha mindvégig tudatosan a jövőre gondolva élt volna, és a jövőből a saját jelenére visszapillantva írt volna. Mindig arra gondolt, hogy egyszer majd valakik kézbe vehetik azt, amit ő leírt. És ennek megfelelően szinte egész életében történeteket mesélt, és ezzel építette fel a saját magáról és a közösségéről, világáról ezt az egyedi hangulatú képet.

De Keszeg Vilmosnak van egy másik fontos felvetése is az említett munkájában: ahogy ő fogalmaz, a kutatás nem más, mint „a történetekhez való viszonyulás egyik lehetséges formája”.[6] Továbbgondolva: a kutatók maguk is történetek formájában fogalmazzák meg és mondják el az eredményeiket – ha tetszik, nem csak a humán tudományok területéről állíthatjuk ezt. Kutatóként magam is egy tudatosan kialakított, sajátos kutatói diskurzusba foglaltam az iratokból megismert történeteket, amikor arról írok, hogy miként fejtettem meg azt, hogy mit jelentenek a vizsgált iratok, hogy miként kapcsolódnak egymáshoz, hogy ki kicsoda ezekben a történetekben, vagy hogy mit akarnak mondani a szereplők a sorok között. A feldolgozás közben az egyik célom az volt, hogy kialakítsam és következetesen alkalmazzam ezt a kutatói diskurzust, és hogy ezzel megújítsam azt, ahogyan az ilyen típusú szövegekről beszél a tudomány.

Az itt következő szöveg a saját kutatói olvasatom, és mint ilyen, a saját viszonyulásom a történethez. A történethez azonban legalább kétféleképpen viszonyul egy antropológus: egyrészt mint kutató részleteiben kíváncsi a saját kutatása tárgyára, másrészt mint ember megismer más emberi sorsokat, és nem mindig tudja kivonni magát a történések hatása alól. Egy antropológus jó esetben számol a második összetevővel is, és ennek kapcsán a saját szubjektivitásával. Ezek a történetek ugyanis olykor érzelmileg is igénybe veszik az olvasójukat, hiszen átüt rajtuk mindaz az érzelmi lendület, amely egykor az íróikat mozgatta, és ez talán még jobban érezhető, ha az eredeti szövegeket tartja a kezében az ember, hiszen ezek az iratok 90, 80, 70 stb. éve őrzik a gondolatokat. Poros, piszkos, sárga, kopott papírdarabokat fog a kezébe a kutató, amely papírból valamikor szűkében voltak a szereplők, és ezért még a házban található régi nyomtatványok hátoldalát is felhasználták, amikor nem volt más írólapjuk, csak hogy üzenetet hagyjanak maguk után.

A kultúrakutatók számára mindig fontos körülmény az, hogy az irategyüttest létrehozó személy paraszti származású volt, mint ahogy a mi esetünkben is történt. Mihály szocializációja ebben a társadalmi környezetben történt, és ez a fiatalon elsajátított értékrendszer a későbbi történeteiből is jól körvonalazódik. A főszereplőnk azonban nem folytatta szülei életmódját, hanem elvégezte a teológiát és pap lett belőle, majd tanári oklevelet is szerzett. Mihálynak nyolc testvére volt. Elsőgenerációs értelmiségiként nemcsak ő távolodott el a szülei életmódjától, hanem további négy másik testvére is: két apáca lánytestvére tanítói diplomát szerzett, a harmadik apáca nővére az ápolói pályát választotta, illetve a legkisebb fivérük sem maradt a föld mellett, hanem kántor lett. A legidősebb testvérük is papi pályán indult el, ám ő 22 évesen, még teológusként elhunyt. A testvérek pályaválasztási stratégiája nyilvánvaló: azok, akik nem maradtak gazdálkodók, kivétel nélkül az egyház felé orientálódtak, és pap, kántor vagy női szerzetesként tanítónő, illetve ápolónő lett belőlük. És bár a nem egyházi pálya felé forduló testvérek, akik földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak, házasságot kötöttek és nukleáris családokban éltek, a 20. század első felében a kialakuló krízishelyzetekben mindannyian túlléptek a nukleáris családi kereteken, és kiterjesztett családként tudtak együttműködni, hogy az így összeadott erőforrásaikkal könnyebben oldják meg a problémáikat. A rokonság, amely ezekben a történetekben ilyenformán összezárt, egy olyan társadalmi intézmény volt, amely az emberi történelem legnagyobb részében a társadalmi rendszer alapjául szolgált. Ennek az intézménynek a szerepe azonban csökkenni kezdett a 20. század második felében, és ez jól követhető ezekben az iratokban is.

Mihály története többek között ezért is fontos: itt még jól lehet érzékelni azt, hogy bár ő és a testvérei nem ugyanabban a faluban vagy kisrégióban telepednek le, ahol a felmenőik, hanem szétszóródnak és egymástól távolabbi településeken élnek, a család így is fontos marad a mentális világaikban, és a krízishelyzetekben mindannyian a családi védőhálóhoz fordultak. Ám azt is jól lehet érzékelni, hogy a családi védőháló sokkal erősebb volt a század első felében, és látványosan meglazult a század második felére.

Az iratanyagból jól kirajzolódik a főszereplő kapcsolati rendszere, ezen belül a személyes és a szakmai kapcsolatainak hálózata, életmódja, íráshabitusai, az írás motivációi.[7] Kiderül az, hogy ebben az időszakban hogyan épült fel egy plébánosi életpálya, milyen események szervezik ezt, milyen értékrend mentén születnek meg a döntések, és az is, hogy miként alakul a főszereplőnk életmódja az idők során.[8] És kiderül az is, hogy mi az, amit a főszereplőnk leírásra méltónak tartott, és mi az, amit sosem írt le.

Egy diktatúra idején, amikor a hatóságok szoros ellenőrzés alatt tartják a lakosságot, komoly kihívást jelent az, hogy valaki mit ír le és mit nem. Mihály maga átélte azt, hogy házkutatást tartottak nála – 1965-ben történt ez, amikor még tanár volt. Mindig tudatában volt annak, hogy egyes témákat nem kell írásban, például levelekben érinteni. Tudatosan használja a szamizdat kifejezést, el is mondja egy helyen, hogy mit jelent ez. Ekkor azt reméli, hogy a szűkebb szakmai körével rendszeresen tudnak majd találkozni és kiválasztott, főleg szakmai témákat megbeszélni, és ezekhez a találkozásokhoz kapcsolja a szamizdat szövegek készítését is. A beszámolói szerint azonban kevés ilyen találkozásra került sor, és szamizdatnak számítható szövegek nem készültek vagy nem maradtak fent. Gyakran írja egy-egy szövegében azt, hogy a többiről majd csak szóban szeretne beszélni a címzettel – ilyenkor mindig lehet érezni, hogy bizonyos témákat öncenzúra alá vont. Hogy csak egy példát említsünk: az 1956-os eseményekről egyetlen említés sincsen az iratokban. Azt gondolnánk, hogy nem érintették az események az akkor már a főiskolán tanító Mihályt – ám közben azt is látjuk, hogy november elején Mihály Bukarestben volt. Miért ment oda? Milyen feladattal? Mennyi időre? Ki küldte? Márton Áron püspök küldhette el? Talán éppen azért, hogy a zavaros időkben ne legyen otthon, és ne legyen belekeverhető (akár a hatóságok részéről sem) az eseményekbe? És miért nem írt erről az utazásáról is, amikor egyébként minden utazásáról írt beszámolót?... Mihály mélyen hallgatott ezekről, csak annyit írt nővérének, hogy az utazás közben megfázott, és az iratai között ez az egyetlen írásos bizonyítéka annak, hogy ebben az időszakban Bukarestben járt.

De nem csak a hatalmi megtorlástól való félelem miatt történik meg az, hogy Mihály nem ír le, nem mond ki dolgokat. Személyes életében is sokszor járt így el: teltek az évek, sőt olykor évtizedek, és ő nem mondta ki, nem írta le azt, amit akart. Amikor végképp eljutott oda, hogy nagyon le szerette volna írni, akkor sem tette meg, hanem azt kérte a levelezőtársától, hogy gondolja ő oda a többit, vagy hogy vegye úgy, hogy kimondta, amit az illető hallani szeretett volna. Sokszor szándékosan evazív, célozgatásokkal, homályos utalásokkal tele szövegek ezek. És ahogy már írtam[9], ezek után a kutató sem tehet mást, mint olvasson a sorok között ott, ahol Mihály is ezt kéri az olvasójától.

De vajon mi késztette Mihályt az írásra? Mint említettem, voltak időszakok, amikor semmi nem tudta írásra késztetni – amikor visszahúzódott.[10] Máskor azonban aktívabb volt: az asztalára gyűjtötte azokat a leveleket, amelyeket meg akart válaszolni, és év végén például nekigyürkőzött. Volt olyan év, amikor az év utolsó napján hat levelet is írt, miközben előző napokra is jutott egy-egy. Érezhető, hogy az év vége előtt törleszteni akarta az elmaradásait, de egyébként annak függvényében válaszolt hamarabb vagy később, hogy milyen sürgős volt a téma, vagy mennyire közel állt hozzá a levelezőtársa: leülhetett azonnal választ írni, de arra is van példa, hogy hat hónap múlva válaszolt. Az érkező levél tehát egyfajta késztetés volt, hogy leüljön írni. Máskor ő maga volt a kezdeményező: ráírt egyik-másik ismerősére, sőt, olykor gondosan eltervezte ezt, és az alkalmi ismerőseitől, akikkel például együtt utazott egy vonaton, elkérte a levelezési címeiket, és valóban írt nekik.

És végül: Mihálynak kialakult egy igénye azzal kapcsolatban, hogy írjon, akár saját magának leírja a korábban történteket. Egy-egy utazás után szívesen ült a gép elé és mesélte el részletesen az utazását. Megesett, hogy annak mesélte el, akitől elbúcsúzott volt az utazás előtt, de akár maga számára is készített beszámolót. Ezek a beszámolók időnként rendszeresen készültek. A lap tetején kezdte a szöveget írni, és átlagosan egy oldalnyit írt. Az igyekezete minden esetben az, hogy rögzítse a történteket, és ezzel információt hagyjon az utókor számára. Időskorában nem egyszer sajnálkozott azon, hogy a hátrahagyott iratokat az utókor a szemétre dobja, mint ahogy legnagyobb sajnálatára a nővére irataival is történt, már későre ment el értük – és ilyenkor rémülten gondolt arra, hogy az ő iratai is erre a sorsra juthatnak.

Az írásnak tekintélye volt ebben a korszakban. Mihály maga úgy használja az írást, mint egy eszközt, amely segítségével számos helyzetben problémákat lehet megoldani. Konfliktusainak nagy részét levelezéssel próbálta rendezni – még akkor is, ha a falubelijéről vagy akár a tőszomszédjáról volt szó. A feletteseitől elmondása szerint egy időben azért tartott távolságot, mert nem válaszoltak egy levelére, és ő ezt elfogadhatatlannak tartotta. Az írásnak, és ezen belül a levélírásnak íratlan szabályai voltak, és Mihály igen érzékeny volt erre.[11] Az írás számára a konfliktuskezelés egy bevett eszköze volt, de nem csak. A szociális hálója fenntartására, kapcsolattartásra, kapcsolatépítésre is jól használta.

És végül, de nem utolsósorban: a feljegyzéseinek nagy száma mutatja, hogy a hétköznapok történéseinek rögzítése legalább akkora fontossággal bírt számára, mint a levelezés. Valahogy úgy tekintett erre a két műfajra és az ezeket kiegészítő egyéb papíralapú iratokra, mint amelyek egymás mellé téve elmondják a történetet – az ő történetét. Amikor már időskorában egy kollégája arra kérte, hogy írja meg az emlékeit, azt válaszolta neki, hogy ő mindent leírt már, amit mondani szeretett volna, és minden benne van a leveleiben és a feljegyzéseiben. Nyilván sokkal többet tudott, mint amit leírt, ám ekkor, a 80. éve körül már a hétköznapi levelek megírásához is fáradt volt. Történt, hogy egyszer, amikor valakinek levelet írt, annyira belemelegedett a beszámolóba, hogy észre sem vette, hogy nem feljegyzést ír – és be is vallja neki ezt, majd tovább reflektál erre: arra, hogy a leveleit is a rögzítés dokumentumainak tekinti, hiszen ezekben el szokta mesélni a történteket.

Mihály története egy alulnézetből elmondott történet, amelyben állandóan felbukkannak a nagy történelmi folyamatok, és azt is látjuk, hogy ezek mikor és milyen mértékben érintik az általa megélt mindennapokat. Főszereplőnk kisgyerekként átélte az első világháborút, fiatal felnőttként a második világháborút, az ötvenes években megjárta a börtönt is, 1955–65 között teológiai tanárként Márton Áron püspök közeli munkatársa volt, és megélte a diktatúra végét is, 74 évesen még vissza tudott térni a katedrára. Az ő nézőpontja a békaperspektívához hasonló, hiszen jól követhető az, ahogy a nagy történelmi események lecsapódtak a hétköznapjaiban.

És végül, de nem utolsósorban: Mihály története nem egy egyén története csupán, hanem a közösségének a története is: miközben a szövegeit olvassuk, érezzük, ahogy apránként beenged minket a világába, feltárja előttünk a mentalitását, megmutatja az értékeit, amelyek mentén szervezi az életét, ám nem szabad elfelejteni közben azt, hogy mindez mögött ott van a közösségének a mentalitása és értékrendszere is: Mihály hol elfogadja ezt, hol szembemegy és vitatkozik vele, de ezekből mindig igen jól körvonalazódik a közösség által megfogalmazott értékrend, mint a kultúra szövetének fontos összetevője. Mihály története tehát bizonyos értelemben egyedi, hiszen jelenleg nem ismerünk más hasonló terjedelmű anyagot, amelyet ebből az időszakból egy elmagyarosodott sváb paraszti családból származó lelkész hagyott volna hátra, és amely ennyire részletesen dokumentál szinte egy egész évszázadot, másrészt azonban nemcsak egy egyénről szól ez a történet, hanem az ő világáról, az ő közösségéről is.

 

Kolozsvár, 2022. február 22.

 

[1] Mihály családja eredetileg a Kind családnevet viselte. 1942-ben a család Tyukodira változtatta a családnevét. Mihály ekkor 26 éves volt.

[2] Ld. Thomas – Znaniecki 1996., Keszeg 1996., Csergő 2012., Kokó 1999., Vass 2018. stb.

[3] Szikszai 2020.

[4] Szikszai 2021.

[5] Keszeg 2002. 7.

[6] Uo. 9.

[7] Mindezekről korábban írtam, ld.: Szikszai 2021b.

[8] A gazdasági kérdésekről és az életmódról ld.: Szikszai 2020. 159 –250.

[9] Szikszai 2020. 313–314.

[10] Korábban már írtam arról, hogy érdemes különválasztani az adatközlő személyiségére visszavezethető adatokat azoktól a megnyilvánulásoktól, amelyeket kulturálisan örökölt, és szocializálódás alkalmával sajátított el, ld.: Szikszai 2021b.

[11] A levélírás kulturális kontextusáról, a levelezés íratlan szabályairól ld. Szikszai 2020. 43-45.

 

 

A könyvet itt lehet megrendelni: Link